Lidmaatschap || Contributie || Afmelding en afwezigheid || Wijzigingen

Huishoudelijk reglement MARUG

Marketing Associatie Rijskuniversiteit Groningen

1. MARUG lidmaatschap

 1. Het MARUG lidmaatschap is verdeeld in drie categorieën:
  1. het studentlidmaatschap is het reguliere lidmaatschap voor studenten. Alleen studenten van de RUG kunnen zich inschrijven bij de MARUG. Dit lidmaatschap loopt tot het afstuderen van de betreffende student;
  2. het Plus Introlidmaatschap is het lidmaatschap voor afgestudeerden gedurende het eerste  jaar na afstuderen van de Rijksuniversiteit Groningen. Het Plus Introlidmaatschap heeft altijd de duur van een jaar;
  3. het Pluslidmaatschap is het alumnilidmaatschap van de MARUG. Afgestudeerden worden Pluslid na een jaar Plus Introlid te zijn geweest. Dit lidmaatschap is van onbepaalde duur.
 2. Na afstuderen wordt een studentlidmaatschap automatisch omgezet naar een Plus Introlidmaatschap. Het Plus Introlidmaatschap heeft de duur van een jaar en wordt na deze periode automatisch omgezet naar een Pluslidmaatschap. 
 3. Een jaar lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Een beëindiging van lidmaatschap moet plaatsvinden voor 1 september. Bij beëindiging na 1 september zal er voor het volgende academisch jaar nog contributie worden afgeschreven.
 4. Een Plus Introlidmaatschap gaat twee keer per jaar in, op 1 februari en op 1 september. Studenten die tussen 2 september en 31 januari afstuderen, kunnen per 1 februari de Plusactiviteiten bijwonen. Studenten die tussen 2 februari en 31 augustus afstuderen, kunnen per 1 september de Plusactiviteiten bijwonen. In individuele gevallen kunnen door het dienstdoende MARUG bestuur uitzonderingen worden gemaakt.
 5. Een lidmaatschap kan worden beëindigd door overlijden van een lid, door opzegging namens de vereniging, door opzegging namens het lid of door ontzetting (Statuten, Artikel 7.1). Een opzegging door een lid is alleen geldig wanneer deze schriftelijk wordt ingediend. Ten aanzien van het beëindiging van het  lidmaatschap wordt onderscheid gemaakt tussen twee vormen:
  1. beëindigen per volgend academisch jaar houdt in dat het lidmaatschap wordt beëindigd aan het eind van het lopende academisch jaar. Gedurende dit jaar ontvangt een lid nog post en kan hij of zij deelnemen aan evenementen;
  2. per direct beëindigen houdt in dat een lidmaatschap per direct stop wordt gezet. Vanaf dat moment zal hij of zij geen post meer ontvangen van de MARUG. Met ingang van het volgende academisch jaar betaalt hij of zij geen contributie meer.
 6. De MARUG verwerkt haar ledengegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid.
 7. MARUG leden behoren lid te zijn van de overkoepelende studievereniging de Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging (EBF) (Statuten, Artikel 4.1).

2. Contributie

 1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen (Statuten, Artikel 9.1).
 2. De bijdrage omschreven in lid a bedraagt het volgende per categorie:
  1. €8 (zegge: acht euro) per jaar voor een studentlidmaatschap;
  2. €11,50 (zegge: elf euro en vijftig eurocent) per jaar voor een Plus Introlidmaatschap;
  3. €23 (zegge: drieëntwintig euro) per jaar voor een Pluslidmaatschap.
 3. Studenten die zich aanmelden na 1 maart, hoeven slechts voor een half jaar contributie te voldoen, te weten €4 (zegge: vier euro).
 4. Alle contributie-incasso’s worden voltrokken na 1 september en 1 maart. De incasso’s vinden plaats aan het eind van deze maanden.

3. Afmelding & afwezigheid evenementen

 1. Bij aanmelding voor een activiteit of evenement van de MARUG is aanwezigheid vereist, tenzij de desbetreffende persoon zich tijdig afmeldt. Daarnaast wordt er bij betaalde evenementen akkoord gegaan met de afschrijving van de deelnemersbijdrage die gevraagd wordt voor de betreffende activiteit of het betreffende evenement.
 2. Een afmelding dient schriftelijk tot het MARUG bestuur of de/het organiserende commissie/bestuur gericht te zijn.
 3. De afmeldingstermijn verschilt per activiteit of evenement:
  1. uiterlijk twee dagen voor aanvang van betaalde eendaagse activiteiten of evenementen;
  2. uiterlijk twee dagen voor aanvang van gratis activiteiten of evenementen;
  3. uiterlijk voor het sluiten van de inschrijfdeadline bij reizen;
  4. uiterlijk voor het sluiten van de inschrijfdeadline bij de MARUG Marketing Conference;
  5. voor de regeling die geldt bij de Recruitment Days wordt verwezen naar de website van de Recruitment Days (www.recruitmentdays.nl).
 4. Indien een persoon die zich heeft aangemeld afwezig is zonder kennisgeving of de afmeldingstermijn is overschreden behoudt het MARUG bestuur zich het recht voor om een boete in rekening te brengen. Deze boete komt bovenop de deelnemersbijdrage die gevraagd wordt voor de specifieke activiteit of het specifieke evenement. De hoogte van de op te leggen boete verschilt per activiteit of evenement:
  1. het volledige inschrijfgeld bij betaalde eendaagse activiteiten of evenementen;
  2. €4 (zegge: vier euro) bij gratis activiteiten of evenementen;
  3. alle door de MARUG gemaakte kosten tot het moment van afmelding in het kader van reizen;
  4. het volledige inschrijfgeld bij activiteiten of evenementen in samenwerking met bedrijven en de MARUG Conference;
  5. voor de regeling die geldt bij de Recruitment Days wordt verwezen naar de website van de Recruitment Days (www.recruitmentdays.nl).

4. Wijziging huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de MARUG kan worden gewijzigd met instemming van de Algemene Leden Vergadering. Dit houdt in dat er een absolute meerderheid van stemmen moet zijn om een wijziging goed te keuren.