Privacybeleid MARUG

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verondering Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: MARUG
Website: https://marug.nl
Inschrijfnummer KvK: 40025692
BTW-nummer: NL805258036B01

2. E-mailadres
a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen voor het actualiseren van informatie over uw lidmaatschap, en voor eventuele inschrijvingen bij evenementen. Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

4. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
    • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
    • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
    • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2.  u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

5. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

6. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Bij een datalek is de MARUG verplicht binnen 48 uur haar leden hierover in te lichten. 

7. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria: Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen. De MARUG heeft een verwerkingsovereenkomst met Genkgo en Google afgesloten die overeenkomt met de AVG.

8. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Alleen het huidige MARUG bestuur heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens. Commissies van de MARUG hebben alleen toegang tot gegevens die zij nodig hebben voor de organisatie van hun evenement, en worden alleen verstrekt wanneer door u een inschrijving is voltooid. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

9. Contact
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kun u contact opnemen via info@marug.nl.

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.